Privacybeleid

1. Inleiding

Stadsbader NV hecht veel belang aan het verwerken van persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier. In deze privacyverklaring willen wij u informeren omtrent de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Wij vragen u deze privacyverklaring aandachtig te lezen, gezien deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, en wat de redenen hiervoor zijn.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

 • Naam: Stadsbader NV
 • Adres: Kanaalstraat 1, 8530 Harelbeke
 • Ondernemingsnummer: 0407.975.466
 • Telefoonnummer: 056 26 06 66
 • E-mail: info@stadsbader.com

Als verwerkingsverantwoordelijke stellen wij alles in het werk om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

3. Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt, en alle activiteiten die wij uitvoeren.

4. Persoonsgegevens

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, verwerken wij uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken: 

 • Naam en voornaam
 • Aanspreektitel
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoon- en gsm-nummer
 • Geboorteplaats en -datum
 • Bankrekeningnummer
 • Beroep en betrekking 
 • IP-adres
 • Locatiegegevens 
 • Internetbrowser en apparaat type 
 • Uw activiteiten op onze website 

Om te voldoen aan specifieke wettelijke verplichtingen, kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens bezorgt om uw aanwezigheid te registreren (zoals ID-gegevens, Limosanummer, …). 

Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar, tenzij we toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 13 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking van deze gegevens.

5. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

5.1. Klantgegevens 

In het kader van onze dienstverlening en activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. 

De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding, en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. 

De rechtsgronden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van een overeenkomst, ons gerechtvaardigd belang en/of het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen. 

5.2. Gegevens van leveranciers en onderaannemers 

We verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun evt. (sub)onderaannemers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. 

De doeleinden van deze verwerking zijn de uitvoering van een overeenkomst, het beheer van leveranciers en onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. 

De rechtsgronden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van een overeenkomst, ons gerechtvaardigd belang en/of het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen. 

5.3. Gegevens van personeel 

We verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard van deze verwerking, wordt dit meer uitgebreid geregeld en toegelicht in onze privacy policy voor werknemers. 

5.4. Andere gegevens 

Naast de bovenstaande categorieën, verwerken wij ook gegevens van anderen, zoals mogelijk nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, contacten van deskundigen, netwerkcontacten, enz. 

De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations.

De rechtsgronden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van een overeenkomst en/of ons gerechtvaardigd belang. 

6. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben. 

Klantengegevens en gegevens van leveranciers en onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van zeven jaar na beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft persoonsgegevens die wij op basis van specifieke regelgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

7. Rechten

Als u een vraag heeft omtrent de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u contact met ons opnemen via gegevensbescherming@stadsbader.com. 

In overeenstemming met de AVG heeft u, naargelang de rechtsgrond, volgende rechten: 

a. Recht op toegang en inzage 

U heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, en de reden daartoe. Wij zullen u navolgend een gratis kopie hiervan overmaken. Wij kunnen echter niet garanderen dat wij u alle documenten kunnen overmaken, gezien wij ook de rechten en vrijheden van anderen dienen te respecteren. 

b. Recht op verbetering 

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te passen, indien u van oordeel bent dat deze gegevens foutief of verouderd zijn. U heeft bovendien het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen. 

c. Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van een overeenkomst, of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld. 

d. Recht op het beperken van de verwerking 

U heeft het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit kan bv. in het geval waarin wij de juistheid van uw persoonsgegevens controleren. 

e. Recht op vergetelheid of verwijdering

U heeft het recht om vernietiging van uw persoonsgegevens te vragen. U dient echter rekening te houden dat wij niet steeds op dit verzoek kunnen ingaan, bv. indien wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens bij te houden. 

f. Recht op intrekken van uw toestemming 

U heeft het recht om uw gegeven toestemming te allen tijde in te trekken, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming. 

Indien u ons contacteert omtrent de uitoefening van uw rechten, zullen wij u antwoorden binnen een termijn van één maand. Uitzonderlijk kan deze termijn verlengd worden tot drie maanden. 

Wij stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en legitieme manier te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn, kan u ons dit melden per mail via gegevensbescherming@stadsbader.com, of per post naar Kanaalstraat 1, 8530 Harelbeke. 

Het staat u eveneens vrij om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel). Tel. 02 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be. U kan zich bijkomend richten tot de rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens. 

8. Doorgifte aan derden

Bepaalde persoonsgegevens die door ons verzameld worden, zullen worden doorgegeven aan derde dienstverleners, en mogelijk door hen verwerkt worden. Dit is het geval bij bv. IT-leveranciers, revisoren en de overheid. 

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau. 

Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn. 

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

9. Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Stadsbader NV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

10. Toegang door derden

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacy verklaring.

11. Contact

Indien u na het lezen van deze privacy verklaring verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met Lars Van der Vennet per e-mail via gegevensbescherming@stadsbader.com of per post naar Kanaalstraat 1, 8530 Harelbeke.