Stadsbader zet in op de Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling, door invulling te geven aan volgende transitieprioriteiten:

Circulaire economie

Inzetten op het maximaal herbruiken en recycleren van materialen binnen projecten en eigen sites. Opvolgen van ontwikkelingen naar mogelijkheden voor hergebruik en recyclage binnen het wetgevende kader. Inzetten op onderzoek en ontwikkeling naar kwalitatieve en duurzame recyclagematerialen. Bij ontwikkeling van eigen projectsites en nieuwe projecten, in kaart brengen en optimaliseren van de waterkringloop.

Leven, leren en werken in 2050

Inzetten op scholing en doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf. Detecteren en uitwerken van duurzame en innovatieve ideeën doorheen de organisatie. Opvolgen van nieuwe ontwikkelingen binnen de sector en deelname aan sectorale overlegmomenten.

Industrie 4.0

Verduurzaming van de bedrijfsactiviteiten, in het bijzonder naar bouwactiviteiten en logistiek. Naast een circulaire uitvoering, onderzoek naar en inzetten van nieuwe technologieën en duurzame uitvoeringsmethoden. Inspanningen op bedrijfsniveau doorzetten naar de werven en bij uitbreiding de volledige waardeketen.

Samenleven in 2050

Aandacht voor een leefbare en duurzame omgeving bij het ontwerpen van projecten, zowel naar sociale als milieuaspecten. Voor de eigen activiteiten en werven, inzetten op minder hinder maatregelen en communicatie. Inzetten op de gezondheid van de eigen werknemers.

Mobiliteit

Inzetten op multimodaliteit en een efficiënte transportplanning voor zowel personen- als goederenvervoer bij uitvoeren van bedrijfseigen activiteiten. Op projectniveau inschakelen van gespecialiseerde mobiliteitsbureaus. Meewerken aan multimodale infrastructuurprojecten die tot doel hebben de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.

Energie en klimaat

Centraal stellen van de Trias Energetica bij ontwerp, uitvoering en eigen bedrijfsactiviteiten. Reduceren van energieverbruik, noodzakelijke energie voorzien van lokale, hernieuwbare en groene energiebronnen. Inzetten op een algemene reductie van de emissies op bedrijfsniveau.

Omgeving voor de toekomst

Inzetten op klimaatadaptieve eigen sites, verharde oppervlakte beperken tot strikt noodzakelijke. Bij ontwerpprojecten inzetten op optimalisaties i.f.v. het creëren van een kwalitatieve groen-blauwe ruimte en biodiversiteit (eco-verbindingen en inheemse soorten).

Vizier 2030

Door in te zetten op deze transitieprioriteiten, zal Stadsbader bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de VN, die door Vlaanderen vertaald zijn in ‘Vizier 2030’, alsook ‘Vizier 2050’, waarin de lange termijndoelstellingen voor Vlaanderen werden bepaald.

VOKA Charter Duurzaam Ondernemen

De SDG’s worden ook effectief verankerd in de bedrijfsvoering van Stadsbader door de deelname aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Stadsbader stelde voor 2024 tien doelstellingen op, gelinkt aan verschillende thema’s van de zeventien SDG’s van de VN. De doelstellingen werden uitgewerkt in een actieplan, die gelinkt zijn aan de 5 P’s: People, Planet, Prosperity, Partnership en Peace.

VOKA Charter Duurzaam Ondernemen