Door haar verticale integratie, heeft Stadsbader impact op de volledige waardeketen (design, productie, transport, uitvoering en afbraak) over verschillende milieu disciplines. Een integrale, slagkrachtige en flexibele aanpak staat hierbij centraal.

Het succes van deze aanpak blijkt uit het behalen van het CO2-Bewustzijncertificaat Niveau 5. Dit is het hoogste niveau dat kan behaald worden.

Grondstoffen en materialen

Stadsbader onderschrijft het Betonakkoord Vlaanderen (Embuild), waarbij concrete doelstellingen worden geformuleerd rond de vermindering van de CO2-uitstoot en een reductie van het materialengebruik: o.m. 50% reductie van CO2-uitstoot door beton in 2030 t.o.v. 1990 en zero-emissie per m³ toegepast beton tegen 2050.

Reduce & reuse

Stadsbader sensibiliseert haar werknemers van design tot uitvoering over een minimaal en correct gebruik van grondstoffen. Deze materiaalreductie heeft directe impact op volgende duurzaamheidsaspecten binnen de volledige waardeketen:

  1. Beperken uitputting grondstoffen;
  2. Beperken energievraag i.f.v. productie grondstoffen;
  3. Verminderde uitstoot t.g.v. beperken van transport;
  4. Beperken van afval.

Daarnaast zet Stadsbader in op het maximale gebruik van alternatieven voor cement en voor alternatieve wapening van beton.

Recycle

Dankzij de sterke verticale integratie – van afbraak over recycling tot constructie - kan Stadsbader een verschil maken wat circulair bouwen betreft. Stadsbader streeft naar een maximaal hergebruik van materialen zonder waardeverlies.

Stadsbader beschikt hierbij over een eigen labo dat instaat voor een kwalitatieve ontwikkeling van nieuwe mengsels alsook de kwaliteitscontrole van de gerecycleerde granulaten. Daarnaast is Stadsbader als lid van verschillende beroepsverenigingen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en technologieën, alsook het wetgevend kader rond de recyclage van materialen.

Transport en mobiliteit

Transportafstanden worden zo veel mogelijk beperkt, enerzijds door een optimalisering van de planning, door het vermijden van grondstoffen die niet op een duurzame manier getransporteerd kunnen worden en door het inzetten van poolwagens. Verder wordt continu geïnvesteerd in een efficiëntere en milieuvriendelijkere vloot vrachtwagens, trekkers en bedrijfswagens en wordt het aantal lege ritten maximaal beperkt.

Dankzij een optimale geografische spreiding van Stadsbaders productiedepots in België, kan steeds voor de kortste afstand worden gekozen tot de werf. De aanwezigheid van een laad- en loskade is vaak een absolute troef voor de sites van Stadsbader, waardoor aanvoer van grondstoffen maximaal over het water kan gebeuren. Momenteel loopt reeds 40% van het externe transport (ton.km) via binnenvaart.

Technische installaties en machines

Stadsbader tracht de meest innovatieve methodes toe te passen binnen de verschillende fases van het productie- en bouwproces. Zo wordt continu geïnvesteerd in efficiëntere technische installaties. De verschillende beton- en asfaltcentrales binnen de Stadsbader Groep streven naar een minimaal energieverbruik en een maximale recyclage van materialen.

De nieuwe high-end asfaltcentrale te Grobbendonk is een primeur in België en gebruikt de meest innovatieve en milieuvriendelijke technieken, die tot 100% recyclage van grondstoffen mogelijk maken. Stadsbader nam deel aan de Studie BBT (Beste Beschikbare Technieken) voor asfaltcentrales, met als doel verdere maatregelen te inventariseren die kunnen genomen worden om milieuhinder te voorkomen of te beperken. Ook naar de toekomst volgt Stadsbader BBT ontwikkelingen en zetten we in op een actieve deelname bij nieuwe studies.

Daarnaast wordt er door Stadsbader blijvend geïnvesteerd in een efficiënter en zuiniger machinepark. Het brandstofverbruik van honderden machines wordt gemonitord. Er worden bovendien opleidingen georganiseerd om het stationaire draaien van de machines zo veel mogelijk te vermijden, en alzo het brandstofverbruik en de bijhorende uitstoot te reduceren.

Energie

Energieverbruik wordt bij het ontwerp, tijdens de bouw en ook gedurende de gehele levensduur van de Stadsbader sites tot een minimum beperkt. De energieopbrengsten en -verbruik worden gemonitord en geoptimaliseerd.

Stadsbader past voor al haar sites energiebesparende maatregelen toe. Het is de ambitie van Stadsbader om zo veel mogelijk van de eigen elektriciteitsbehoefte zelf op te wekken. Zo heeft Stadsbader in 2023 de capaciteit van haar zonnepanelen verdrievoudigd zodat alle grote dakoppervlaktes van de groep maximaal benut worden.

De resterende, aangekochte stroom bestaat voor alle vaste locaties (kantoren, magazijnen en productiesites) uit 100% groene elektriciteit.

Watergebruik

Stadsbader zet in op een duurzaam en verantwoordelijk waterbeheer. Dit om verdere verdroging tegen te gaan, om wateroverlast binnen en buiten de (project)grenzen te vermijden en dit vanuit de krachtlijnen zoals vastgelegd in de waterbeleidsnota van de Vlaamse Regering.

Daarnaast wordt ingezet op innovatie en onderzoek naar materialen en technieken die ingezet kunnen worden om de doelstellingen op werf- en siteniveau te realiseren.

Voor verharde oppervlakken met asfalt, werd StadsDRAIN ontwikkeld, waardoor een betere infiltratie mogelijk is van regenwater in de bodem.

Dankzij de Afdeling Technieken heeft Stadsbader ook expertise in o.m. het bouwen van state-of-the-art waterproductiecentra (WPC) en rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI). De eerste tijdelijke PFAS-waterzuiveringsinstallatie in België i.f.v. infrastructuurwerken werd eveneens door Stadsbader gebouwd.