Stadsbaders

CO2-prestatieladder

Stadsbader heeft de ambitie om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen.

Stadsbader heeft de ambitie om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen. Deze inspanningen kunnen worden gekwantificeerd door middel van de CO2-Prestatieladder. Dit is een certificeerbaar managementsysteem dat bedrijven stimuleert om CO2 te reduceren op zowel structurele wijze, binnen de bedrijfsvoering als op projecten én in de toeleveringsketen.

Stadsbader beschikt als één van de eerste aannemers in België het hoogste niveau (5) van het CO2-Bewustzijncertificaat. Dit betekent dat niet alleen de eigen emissies worden berekend en gereduceerd (scope 1+2), maar ook de uitstoot van de ketenpartners (scope 3: upstream en downstream).

1. Inzicht

Bij Stadsbader wordt de CO2-uitstoot sinds 2019 nauwkeurig in kaart gebracht. De waarden worden onder meer ingedeeld per locatie voor zowel Productiesites als Kantoren, voor Transport en voor Materieel (werven). Deze metingen zullen in de toekomst steeds verder worden verfijnd, uitgebreid en geautomatiseerd, om de evolutie te monitoren en het resultaat van onze inspanningen te kwantificeren.

Inzicht_cijfers

* Omzet gecorrigeerd met de consumptieprijsindex
** De cijfers voor Scope 3 zijn enkel gekend vanaf 2021.

2. Doelstellingen

De doelstelling van Stadsbader is om 20% minder CO2 uit te stoten tegen eind 2025 (t.o.v. 2019) voor Scope 1 en 2, relatief t.o.v. de geconsolideerde omzet.

De doelstelling voor Scope 3 is om 5% minder CO2 uit te stoten tegen eind 2025, echter t.o.v. referentiejaar 2021, en relatief t.o.v. de geconsolideerde omzet.

Doelstellingen

Door de forse prijsstijgingen in 2022, werd de omzet gecorrigeerd met de consumptieprijsindex om reële evolutie in de emissies te kunnen beschouwen.

 

Image

3. Reductiemaatregelen

Verschillende maatregelen werden gedefinieerd om de CO2-uitstoot verder te reduceren. Hiertoe zijn werkgroepen ingericht binnen de organisatie en campagnes opgestart om de medewerkers te sensibiliseren en maximale betrokkenheid te beogen.

Hiervoor werden telkens ook meetbare KPI’s opgesteld met bijhorende doelstellingen, verspreid over meerdere jaren.

Concrete maatregelen voor Scope 1+2 zijn onder meer:

Algemeen

 • LED-verlichting voorzien
 • 100% aankoop groene stroom
 • Eigen productie groene stroom opdrijven (installatie van zonnepanelen en windturbine)

Productie/Depots

 • Alternatieve energiebron voor verwarming van asfalt (bv. waterstof)
 • Droge stockage van grondstoffen
 • Groter aandeel aan lage temperatuurasfalt produceren
 • Verliezen (bv. persluchtlekken) vermijden
 • Periodiek onderhoud

Transport & logistiek

 • Opleiding ecodriving organiseren
 • Uitslaapwerven voor verre afstanden
 • Optimalisatie afstanden en belading
 • Optimalisatie van planning machines
 • Poolwagens inzetten om het naar huis rijden met zwaar materieel te vermijden
 • Elektrificatie van de vloot en laadpalen installeren

Werven

 • Zo veel mogelijk vaste stroomaansluitingen voorzien
 • Stationair draaien vermijden
 • Opleiding 'Het Nieuwe Draaien' organiseren
 • Hybride machines inzetten

Ook werden er concrete maatregelen voor Scope 3 opgenomen:

Grondstoffen

 • Gebruik van circulaire grondstoffen waar mogelijk (bv. beton- en asfaltgranulaten).
 • Sensibilisering voor correcte inschatting gebruik grondstoffen.
 • Beton: Onderzoek naar praktische toepassingen van innovatieve alternatieven voor cement.
 • Staal: Innovatieve technieken voor alternatieve wapening.

Transport

 • Grondstoffen gebruiken die op een duurzame manier getransporteerd kunnen worden (bv. zandsteen i.p.v. porfier).
 • Innovatie om transportafstanden op te volgen en te optimaliseren.
 • Inzetten op alternatieve transportmethodes (bv. binnenvaart).
 • Energieverbruik van transport reduceren (bv. vrachten afdekken).

Onderaannemers

 • Sensibilisering & betrekken van leveranciers en onderaannemers bij CO2-emissierapportage en -reductie. 

Afval

 • Bouwmaterialen: Sensibilisering en innovatie om overschotten te beperken en intern te hergebruiken.
 • Asfalt: Innovatie en opvolging om overproductie vermijden.

4. Transparantie

Om de maatregelen te implementeren en de doelstellingen te bereiken, is de medewerking noodzakelijk van de volledige organisatie. Deze medewerking tracht Stadsbader te bereiken via een transparante communicatie naar de medewerkers, bijvoorbeeld via digitale nieuwsbrieven, posters en stickers, via signalisatie op de werven en toolboxmeetings. Op deze manier tracht Stadsbader elk van de medewerkers bewust te maken van zijn of haar impact. Wanneer ook de opdrachtgever duurzaamheid uitdraagt en actief ondersteunt, versterkt dit enkel de boodschap en bijgevolg het engagement op de werkvloer.

5. Participatie

Naast de verschillende reductiemaatregelen, participeert Stadsbader actief in verschillende duurzaamheidsinitiatieven binnen de sector, of reductieprogramma’s van overheden of NGO’s, zoals:

 • CO2-Werkgroep binnen de Green Board van sectorvereniging ADEB-VBA;
 • Studie BBT (Beste Beschikbare Technieken) voor productie van Asfalt (VITO);
 • CEOs4Climate;
 • RecymaBuild+ (een samenwerking met verschillende bedrijven en de KU Leuven rond duurzame herbruik van betonpuin);
 • Betonakkoord Vlaanderen;
 • VOKA Charter Duurzaam Ondernemen (Stadsbader engageert zich voor verschillende Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties)

6. Projecten met gunningsvoordeel

Bedrijven die goed scoren op de ladder kunnen bij aanbestedingen een gunningsvoordeel krijgen. Dit was het geval voor volgende projecten:

 • Bissegem – Herbouw wegbrug
 • Merelbeke – Structureel Onderhoud N444
 • Kortrijk – Aanleg verkeerswisselaar R8/A19

De projecten in Merelbeke en Bissegem werden reeds volledig afgerond. Op de Openwervendag 2023 werd het CO2-Bewust Certificaat Niveau 5 officieel ontvangen op de werf ‘Trompetaansluiting R8/A19’.

Door onder meer het gebruik van vaste stroomaansluitingen, afvoer van grond per schip en de aanleg van tijdelijke werfwegen, wordt er een aanzienlijke CO2-reductie gerealiseerd.

7. documenten en links

Terug naar over ons

Uw project, wij bespreken het graag!

Heeft u een project dat u met ons wil bespreken? Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak.